Adres Değişikliği

Türk Patent Enstitüsünde kaydı bulunan başvuru sahiplerinin adreslerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişikliğin başvuru sahibinin sisteme kayıtlı adresine de yansıtılmasını sağlayacak olan işlemidir.

Alt Lisans

Lisans veren kişinin bilgi dâhilinde, lisans alan kişinin, verilen hakları 3. kişilere (alt lisans alan), istediği kapsam ile devretme hakkıdır.

Ana İstem

Buluşun asıl korunması istenilen ve istem bölümünde ilk sırada yer alan kısımdır.

Arabuluculuk Talebi

Kamu yararı dışındaki hallerde isteğe bağlı lisans isteminin reddi durumunda, zorunlu lisans talep eden kişi, dilerse bu talebi ile doğrudan ihtisas mahkemesine başvurabilir ya da enstitüye başvurarak kendi aralarında kuramadıkları lisans sözleşmesinin enstitünün arabuluculuğu ile kurulmasını isteyebilir.

Araştırma Talebi

Buluşun araştırma işlemlerinin yapılması için başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma raporu düzenlenmesi için talepte bulunulabilir.

Araştırma Raporu

Başvurulan patent dosyasının patentlenebilirlik kriterlerine uyup uymaması bakımından görüş bildiren uluslararası araştırma kurumlarınca hazırlanan rapordur.

Araştırma Raporu Yayımlanması

Patent araştırma sonucunun 3. şahısların bilgisine sunulması ve (belirli ülkelerde) itiraza açılması amacıyla 6 ay boyunca bültende yayınlanmasıdır.

Artırımlı Yıllık Ücret

Patentin koruma süresi boyunca, her yıl vadesinde peşinen ödenmesi gereken ücretin gecikmeli ödenmesi durumunda %25-%50 artırımlı olarak uygulanan cezalı ücrettir.

Avrupa Patent Ofisi

Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında tek bir patent başvurusu ile 34 Avrupa ülkesinde tescil olanağı sağlayan kuruluştur.

Ayırt Edici Nitelik

Başvurunun, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir başvurunun bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır.

Azletme

Vekâlet verilen firma veyahut şahıstan vekâletin geri alınması

Bağımlı İstem

Ana istemdeki özelliklerin detayını veren istemlerdir. Bir başvuruda bağımlı istem olması zorunlu değildir.

Bağımsız İstem

Buluşun temel özelliklerini içeren ana istem bölümüdür. Başvuruda bir bağımsız istem olması zorunlu olduğu gibi birden fazlada olabilir.

Başvurunun Geri Çekilmesi

TPE’ ye yapılan başvurunun hak sahibinin isteği üzerine geri çekilmesidir.

Başvuru Harcı

Türk Patent Enstitüsü’ ne başvuruların yapılması aşamasında ödenen resmi tutardır.

Başvuru Numarası

Yapılan başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından kayda alındığına dair verilen resmi numaradır.

Başvuru Sahibi

Başvuruyu yapan gerçek ya da tüzel kişidir.

Başvuru Sicil Numarası

Türk Patent Enstitüsü ile yapılan yazışmalarda evraklara verilen takip numarasıdır.

Belge Düzenleme

Tescil edilmeye hak kazanan markanın Türk Patent Enstitüsü tarafından basılı bir doküman olarak düzenlenmesi.

Belge Harcı

Tescil kararının başvuru sahibine tebliğinden itibaren 2 ay süre içerisinde tescil belgesinin alınabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ ne ödenmesi gereken resmi ücrettir.

Belge Talep

Tescil edilmeye hak kazanan markanın, belge ücretinin ödenmesini takiben başvuru sahibi veya vekili tarafından Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilen resmi evraktır.

Bent

İştikal alanı.

Benzer Marka

Orta kültür düzeyinde ki bir tüketici tarafından ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markadır.

Bilgi Verme Yükümü

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, bir patent başvurusunu veya patenti devir eden veya lisansını veren, devir alan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu olan teknik bilgileri vermekle yükümlüdür.

Birinci İnceleme

Başvurulan patent dosyasının patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunun anlaşılabilmesi için yapılan ilk araştırmadır.

Bitki Türleri Başvurusu

Başvuruda amaç, bitki çeşitlerinin geliştirilmesinin özendirilmesi, yerli ve karşılıklılık ilkesi uyarınca yabancı ıslahçıların korunmasıdır. Koruma hakkından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden veya ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler veya UPOV Sözleşmesi kapsamında başvuru hakkına sahip kişiler yararlanabilmektedir.

Bölgesel başvuru

Birden fazla ülkenin üyesi olduğu merkezlere tek bir başvuru yaparak merkez dâhilindeki tüm ülkelerde tescil olanağı sağlayan başvuru şeklidir.

Buluş Basamağı

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.

Bülten

Türk Patent Enstitüsünde kaydı bulunan başvuruların 3. Kişilere duyurulması amacıyla ilan edildikleri duyuru

Bülten Yayın Sayfası

Bültende ilan edilen başvurulara ait bilgilerin yer aldığı sayfadır.

Bülten Yayın Tarihi

Söz konusu başvurunun ilana çıkacağını belirten tarih

Cezalı Süre (Harç için)

Türk Patent Enstitüsüne belli dönemler içinde yatırılması gereken harçların vade tarihinde ödenmemesi durumunda ek bir ücret ile ödenebilecekleri ek süreyi ifade eder.

Coğrafi İşaretler

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.

Copyright

Telif hakları”; eser sahibinin hakları olarak Türkçeye çevrilebilir. Sembolü “©” dir.

Destekler

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası fikri mülkiyete dayalı başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin başvuru yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış programlardır.

Devir İşlemi

Buluşun başvuru aşamasından itibaren her türlü hakkının devredilebilmesi işlemidir.

Dosya takibi

Türk Patent Enstitüsünün online işlemler sitesinden gerekli bilgileri girerek başvurunuzun ne aşamada olduğunu görebileceğiniz sistemdir.

Dönüşüm

Başvurusu yapılan patent veya faydalı modelin sahip olduğu içeriğe bağlı olarak şekli inceleme aşamasında birbirlerine dönüşebilmesini ifade eder.

Dünya Fikri Mülkiyet teşkilatı (WIPO)

Tüm dünyada fikri mülkiyetin korunmasını sağlamak amacıyla 14 Temmuz 1967 yılında Stockholm´de imzalanan bir Sözleşme ile kurulan örgüttür. 183 ülkenin taraf olduğu Sözleşmeye Türkiye’de üye olmuştur.

Ecla

Avrupa Patent Ofisinin patent başvurularında sınıflandırma sistemidir.

Ek Patent

Başvurusu sahibi, buluşu geliştiren ve asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için, başvuruda bulunursa ek patent başvurusu adı altında kayıt edilir.

Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı

Zorunlu lisans, lisansın kabul tarihinde mevcut bulunan patentin eklerini de kapsar. Zorunlu lisansın verilmesinden sonra, patent için yeni ek patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu patentle aynı sınaî kullanım amacına hizmet etmekte iseler, lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans kapsamına dâhil edilmesi talebinde bulunabilir.

Ek Patentin Asıl Patente Dönüşmesi

Ek patent başvurusu, başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin talebine göre, her zaman bağımsız bir patent başvurusu haline dönüştürülebilir.

Emtia

Benzer eşyalar.

Endüstriyel Tasarım

Tasarım, bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Entegre Devreler

Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir üründür.

Entegre Devrelerin Topoğrafyaları

Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümüdür.

EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi)

Buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir “Patent Verilmesi Sistemi”nin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulması amacıyla Türkiye’nin de 2000 yılında taraf olduğu sözleşmedir.

EPO (Avrupa Patent Ofisi)

European Patent Office – Avrupa Patent Ofisi

Erken Yayın

Başvuruların başvuru sahibi tarafında yapılan talep üzerine normal süresinden daha önce yayına çıkması

Erken Yayın Talebi

Patent ve Faydalı Model başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 18 aylık süre sonunda yayınlanır. Başvuru sahibi tarafından erken yayın talebi yapılması durumunda, talebe ilişkin ücretler ödendikten sonra erken yayınlanabilir. Başvurunun erken yayınlanmasının başvuru sahibi açısından avantajı, işlem sürecinin kısalması, yayın ile korumasının daha etkin bir özellik kazanmasıdır.

Eskiye Dayalı Kullanım/Kanıt

Bir ürünle ilgili marka başvuru tarihinden önce de kullanıldığını gösteren belgeler.

ESPACENET

Avrupa Patent Ofisi tarafından geliştirilmiş patent ve patent başvurularının araştırılması için 1996 yılında ücretsiz hizmete sunulmuş online veri tabanıdır.

Evrak Giriş Numarası

Yapılan başvuruların Türk Patent Enstitüsüne kayıt edildiğine dair takip amaçlı da kullanılabilen tarih ve saat içerikli resmi numara.

Faydalı Model

Yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine sahip olan buluşların, buluş sahibine 10 yıl süre ile tüm haklarının tanınmasını sağlayan, patent başvurularına göre daha az masraflı ve kısa sürede elde edilebilen koruma yöntemidir.

Fikri Mülkiyet

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

Fikri mülkiyet konuları

Fikri mülkiyet konuları ikiye ayrılır.

Bunlardan birincisi patentleri, markaları, endüstriyel tasarımları ve coğrafi işaretleri içine alan sınaî mülkiyet haklarıdır. İkincisi ise telif hakları ve ilgili haklar olarak da adlandırılan yazılı edebi ve sanatsal eserler ile icra edilen, kaydedilen eserlerdir.

Fuar Rüçhanı

Buluş sahibinin yeterli şartlara haiz bir fuarda buluşunu sergilemesi ile elde edilen öncelik hakkıdır.

Garanti Markası

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Örneğin; TSE, CE

Geri Alınmış Sayılma

Başvurudan itibaren tescil koruma süresince yerine getirilmesi gereken herhangi bir tebliğin ya da ödemenin zamanında yapılmaması durumunda Türk Patent Enstitüsü’nün verilen hakları hükümsüz kılmasıdır.

Gizli Patent

Enstitü, başvuru konusu buluşun milli savunma açısından önem taşıdığı kanısına varırsa, başvurunun içeriği, başvuru tarihinden itibaren iki ay süre ile gizli tutulur. Durumu bir yazı ile başvuru sahibine ve başvurunun bir suretiyle birlikte gecikmeksizin Milli Savunma Bakanlığı ´na bildirir.

Gizli Patentlerde Yıllık Ücret

Gizli patentler için yıllık patent ücreti ödeme yükümlülüğü yoktur. Patent sahibi, patentin gizli tutulduğu süre için devletten tazminat isteyebilir. Tazminat patentin gizli kaldığı her yılın sonunda, o yıl için talep edilir. Buluş, sahibinin kusuruyla açıklanmışsa, tazminat isteme hakkı doğmaz.

Görsel anlatım

Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür.

Görüş Bildirme

Türk Patent Enstitüsünde uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ve kararlara cevaben, savunma niteliğinde düzenlenen karşı bildirim yazılarıdır.

Görüş istemi

Türk Patent Enstitüsünden gelen herhangi bir olumsuz yazıya karşılık gönderilmek üzere hazırlanacak olan dosya için buluş sahibinden fikir edinme yazısı istemidir.

Güven İlişkisinin İhlali

Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan güven ilişkisi, patent sahibi tarafından ihlal edilirse, lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent sahibinin isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir.

Hak Tesisi

Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir. Patent başvurusu veya patent rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanun´un rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır.

Patent başvurusu ve patent üzerinde işlemler yazılı şekle tabidir.

Hakkaniyete Uygunluk Şartı

Hizmet buluşları, serbest buluşlar ve teknik iyileştirme teklifleri konusunda işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmeler, işçi buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır.

Haksız Rekabet

Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticari işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle, başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret vb. gibi tanıtma vasıtaları ile iltibasa meydan verebilecek surette veyahut iltibasa meydan veren malları durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebep olursa olsun elinde bulundurmak haksız rekabet haksız rekabet olarak nitelendirilmektedir.

Hata Düzeltme İşlemi

Başvuru sahibi veya vekili tarafından yapılan, marka siciline, belgelere, yazışmalara, Bültene veya Gazeteye yansımış olan, başvuru sahibinin adı ve adresindeki hataların düzeltilmesidir.

Hizmet İlişkisi

Formlarda, Başvuru yapma hakkı ile ilgili beyan bölümünde yer alır. Buluş sahibi başvuru sahibinin çalışanı ise beyanda belirtilmesi gereken durumdur.

Hizmet Buluşu

Hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır.

Hükümsüzlük Kararı

Başvuru sahibi ya da Türk Patent Enstitüsü tarafından kaynaklanan çeşitli sebepler nedeniyle elde edilmiş hakların geçersiz kılınması.

Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

İlan

Yapılan başvuruların şekli incelemeden geçtikten sonra 3. Kişilerin görebilmesi ve gerekirse itiraz edebilmesi için kamuya duyurulması işlemidir.

İlan Tarihi

İlanlar her ayın belli döneminde yayınlanırlar. İlan tarihi Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru sahibine bildirilir.

İnceleme

Başvurunun patent niteliği taşıyıp taşımadığına dair yapılan detaylı değerlendirmedir.

İnceleme Raporu

Yapılan araştırmalar sonucunda inceleme uzmanı tarafından hazırlanan değerlendirme raporudur

İncelemeli Patent

Yapılan 1. İncelemenin ardından başvuru sahibinin isteği ile tekrar daha kapsamlı bir incelemeden geçmiş ve patent niteliğini bu inceleme sonunda da devam ettirmiş başvurunun, 20 yıllık bir koruma süresi ile başvuru sahibi adına tescillendiği patent sistemidir.

İncelemesiz Patent

Yapılan inceleme sonucu patent niteliği taşıyor olan başvurunun 7 yıllık süre ile başvuru sahibi adına tescillendiği patent sistemidir.

İnhisarı

Süreli devir.

İnhisari Lisans

İnhisari lisans sözleşmesinde, lisans veren artık lisans sözleşmesi süresince bir başkası ile lisans sözleşmesi yapamayacağı gibi sözleşmede aksine bir hüküm yoksa lisans verenin kendisi dahi kendi haklarını kullanamaz.

İnhisari Olmayan Lisans

İnhisari olmayan lisans sözleşmesinde, lisans veren buluşu kendisi kullanabileceği gibi üçüncü bir şahıs ile de lisans sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. İnhisari olmayan lisans sözleşmesi lisans alan tarafa sadece o buluşu sözleşmeye uygun olarak kullanma yetkisi verir.

İnovasyon

Yenileşim (inovasyon); yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. Yenileşim sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

İstem

İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar.
Her istem açık ve öz olarak yazılır. İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir.

İtiraz

Bültende yayınlanan başvuruların iptali için çeşitli sebeplerle itirazda bulunma.

İtiraza Karşı Savunma

Başvurumuzun iptali için bize tebliğ edilen itirazlara karşı görüş bildirme hakkı

İtiraz Süresi

İtiraz, buluşun ilanda kaldığı süre içerisinde yapılabilir. Gecikmiş tarihli itirazlar kabul edilemez.

İhtar/İhtarname

Hatırlatma belgesi niteliğindedir. Bir kimseye bir hususu yerine getirmesi ya da getirmemesinin hatırlatılması amacıyla kısmi uyarı niteliği de bulunan belgedir.

İltibas

Andırma, Tescil kapsamına giren mal / hizmetlerin tescilli marka ile aynı veya benzer olma durumudur.

İktibas

Alıntı.

İzleme

Tescilli olan markaların haklarını korumak amacıyla, aylık bültene çıkan benzer markaların tescil edilmesini engellemeye çalışma sistemidir.

İhtisas Mahkemesi

Fikri ve sınai hak ihlalleri için görevli ve yetkili mahkeme.

İhtiyati Tedbir

Davacı nın, dava sını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem.

Jenerik

Vasıf ve özellik taşıyan ifadelerin tümüdür.

Kanıt

İtiraza konu olacak, delil niteliğinde belgelerdir.

Kanuni Tekel

Buluşlarda tescil sahibi kimsenin; piyasada yasal olarak tekel olabilme hakkıdır.

Karşı Görüş

Başvurulara yapılan itirazlar karşısında savunma niteliğinde hazırlanan görüş bildirimleridir.

Kısmi Hükümsüzlük

Başvuruya konu olan buluşun, tescil edilebilme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki itirazlar başvurunun bir bölümüne ilişkin ise ve sadece o bölümü etkileyen kısım iptal ediliyorsa kısmi hükümsüzlük kararı verilmiş olur.

Kısmi Red

Tescil talebinde bulunulan söz konusu başvuruların tamamıyla red olmayarak bazı bölümlerinin resmi kurum tarafından çıkarılmasıdır.

Kısmi Yenileme

Tescilli buluşların tamamının kullanılmasına gerek duyulmadığı durumlarda, tasarımlarda seçilen birkaç ürünün veya markalarda bazı emtiyaların yenileme işleminin yapılmasıdır.

Kısmi Hak Talebinde Bedel

Hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep eden işveren buluştan yararlanmakta ise, işçi uygun bir bedelin kendisine ödenmesini isteyebilir.

Kullanım Belgesi

Buluşun kullanıldığı sınaî işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını teyit eder.

Kullanım Zorunluluğu

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patent tescilli buluşu kullanmak zorundadır.
Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın yayınından itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

Bakanlar kurulunun, yasama organının (meclisin) amacı, kapsamı, süresi ve dayanacağı ilkeleri bir kanunla belirleyerek verdi yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı bir yetkiye dayanarak kabul ettiği hukuk kurallarıdır.

Karara İtiraz ( Enstitü Kararlarına İtiraz )

Enstitü tarafından verilen kararların tümüne karşı, kararın ilgilice tebellüğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde itiraz edilmesidir.

Kısmi Devir

Marka tescillerinde emtiaların / faaliyet alanının bir kısmının başkalarına devir edilmesi işlemidir.

Karar Düzeltme

Türk Patent Enstitü’sü tarafından, başvuru ile ilgili verilen kararın haksızlık meydana getirmesi sebebiyle kararın değiştirilmesi.

Lahey Antlaşması

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına göre tek bir başvuru ile seçilen ülkelerde aynı etkiye sahip bir tescil sistemi kullanarak işlemleri daha kolay bir şekilde tescil ettirebilirsiniz.

Lisans

Başvuru sahibinin isteği doğrultusunda tescil haklarından başkalarının da yararlanmasına izin vermesidir.

Lisans Sözleşmesi

Lisan veren ve lisan alan(lar) arasında lisansa dayalı kullanım haklarının çerçevesini belirleyen ve anlaşmayı resmileştiren sözleşme

Lisans Verme Teklifi

Patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü´ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir.

Locarno

Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünler sınıflandırılması için Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırma listesidir.

Logo

Logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir.

Mahreç İşareti

Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumdaki coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir.

Menşe Adı

Coğrafi işaret korumasına konu edilen ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere “menşe adı” denir.

Mücbir Sebep

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.

Mücbir Sebep Talebi

Normal süresi içinde yapılmayan ve olumsuz sonuçlanan işlemlerin, devamına yönelik resmi kuruma bildirilen gerekçeler.

Münferit Yurtdışı Başvurusu

Yurtdışında bir veya birden fazla ülkeye yapılacak olan bir başvurunun herhangi bir toplu başvuru ya da tescil sistemden bağımsız olarak yapılmasıdır.

Müteselsil Sorumluluk

Devir edilen veya lisansı verilen, patent başvurusu veya patent konusu buluşun, ayıplı olmasından dolayı üçüncü kişiler zarar görürse, devir eden ve devir alan veya lisans veren ve lisans alan, müteselsilen sorumlu olur.

Marka Araştırma

Marka başvurusunun yapılmadan önce olası red kararı ve itirazlara karşı önlem almak amacıyla Türk Patent Enstitüsü’ ü sitesinden yapılan araştırmadır.

Marka

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Birleştirme

Bir marka sahibi işletme ile başka bir işletmenin birleşmesi sonucu markanın yeni işletme adına geçirilmesidir.

Marka Hakkı İhlali

Marka tescili sonucu elde edilen hakka 3. Şahıslar tarafından herhangi bir şekilde tecavüz edilmesidir.

Mülkiyet Değişikliği

Marka sahibinin; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmesidir.

Nev´i Değişikliği

Bir işletmenin Limited Şirketten Anonim Şirketine veya Kolektif Şirketten Limited şirketine dönüşmesi anlamındadır.

Non Patented

Patenti alınmamış ve bir koruması olmayan buluşlar için kullanılan terimdir.

Noksan Tamamlama

Türk Patent Enstitüsü tarafından eksikliği tespit edilmiş evrakların düzenlenmesi.

Online Başvuru

Başvuru veya takip işlemlerinin yazılı evraka gerek duyulmadan internet üzerinden TPE´nin veritabanında güvenli bir şekilde yapılmasıdır.

Ortak Marka

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Örneğin; Av. (Avukat), Dr. (Doktor), Mm. (Mali Müşavir)

Ön Yazı

Marka tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka tescil başvurusu yaptığını belirten resmi belgedir.

Özet kısmı

Özet, sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, başka amaçlar için kullanılamaz.Özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

Enstitü, üçüncü kişilerin daha iyi bilgi edinmesi bakımından, gerekli gördüğü zaman özette değişiklik yapabilir. Bu durumda yapılan değişiklik başvuru sahibine bildirilir.

Ön Kullanım Hakkı

Patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını önlemeye buluş sahibinin hakkı yoktur. Ancak, üçüncü kişilerin patent konusunu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Bu kullanma hakkı ancak işletme ile birlikte devredilebilir.

Paris Sözleşmesi

Sınaî mülkiyet haklarının korunmasına dair 20.Mart.1883 yılında imzalanan 1925 yılında Türkiye’nin de üye olduğu 171 üye sayılı anlaşmadır.

Patent

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Patent Kriterleri

Yenilik,

Tekniğin bilinen durumunun aşılması,

Sanayide uygulanabilir olmasıdır.

Patent Başvurusunun Faydalı Modele Dönüşümü

Patent başvuru sahibi, kanunda belirtilen süreler dâhilinde, patent başvurusunun faydalı model başvurusu olarak devam edilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne istekte bulunabilir. Türk Patent Kanununda belge yazısı gelene kadar dönüşüm işlemi yapılabilir.

Patentin Bölünmezliği

Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile, bunların devri veya üzerlerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.

Patent Bülteni

Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren on sekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından Resmi Patent Bülteninde yayımlanır. (Bülten, her ayın 21’inde aylık olarak yayınlanmaktadır.)

Patent Hakkı Devri

Patent üzerindeki hakların tamamı patent sahibi tarafından bir başka kişi ya da kişilere devredilebilir. Yapılan değişiklikler Türk Patent Enstitüsü sicil kayıtlarına işlenmelidir.

Patent İhlali

Patent sahibinin haklarının, üçüncü kişiler tarafından kötü niyetli olarak kullanılarak ihlal edilmesidir.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen, buluş sahipleri Türkiye’nin 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında 136 ülkenin tamamında veya seçecekleri ülkelerde patentleri koruma altına alabilirler. Böylece patent başvurularının dosyalama işlemlerini kolaylaşarak ve yenilik araştırmalarının (istenirse de ön inceleme raporunun) tek merkezden yapılarak tescil kararının ilgili ülke tarafından verilmesini sağlamaktadır.

Patent İsteme Hakkı

Buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.

Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.

Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.

Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.

Patent Tescil Numarası

Patent başvurusu tescile bağlandıktan sonra resmi otorite tarafından verilen numaradır.

Patent Ön Araştırması

Başvuruda bulunmadan önce ön araştırma yapılması ya da yaptırılması, buluş konusunun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde patent koruması alıp almadığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Böylece, daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılmasının ve muhtemel vakit kaybının önüne geçilmiş olur.

Patent Pending (Bekleyen Patent Başvuruları)

Tescil veya red kararı henüz belli olmayan başvurular için kullanılan terimdir. Tescile bağlanmamış fakat başvurusu yapılmış olan ürünlerin herhangi bir ihlaline karşı bir çeşit uyarıdır.

Patent Sicilleri

Başvuruların kimliği niteliğindedir. Kim tarafından ne zaman yapıldığı, başvuru sonrası dosya üzerinde yapılan değişiklikler, patentin sicil kaydına işlenir. İlan safhasında bilgileri 3. kişilerin görmesi mümkündür.

Patent Sınıfları

IPC (International Patent Classification), Uluslararası Patent Sınıflandırması olarak anılmaktadır. Patent araştırmalarında, buluşun konusu alanında yapılan başvuruların daha basit tespit edilmesini sağlayan sınıflandırmadır. Hiyerarşik yapısı; bölümler > sınıflar > alt sınıflar > gruplar (ana grup ve alt grup) seklindedir.

Patentin Hükümsüzlüğü

-Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına (Yenilik, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayi´ ye uygulanabilirlik) sahip olmadığı ispat edilmişse;

-Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;

-Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı, ispat edilmişse;

-Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir.

PCT (Patent Cooperation Treaty)

Patent İşbirliği Anlaşması

Resmi Patent Bülteni

İlan safhasına gelmiş olan başvuruların bilgileri her ayın 21´inde, patentler için 6 ay ve faydalı modeller için 3 ay süre ile patent bülteni adı altında 3. şahısların dikkatine sunulur.

Rüçhan Hakkı

Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, buna rüçhan hakkı denir. Rüçhan hakkı öncelik hakkı anlamına gelir. İlk defa başvuru yapacaklar için rüçhan hakkı söz konusu değildir.

Rüçhan hakkı belgesi

Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, başvuru sırasında ya da başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ilk başvurunun yapıldığı ülkenin Sınaî Mülkiyet İdaresi’nden alınacak rüçhan hakkı belgesinin ve bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

Rüçhan Tarihi / Numarası

Rüçhan hakkının doğmasına yol açan ilk başvuru tarihidir.

Red

Marka başvurusunun, Türk Patent Enstitüsü tarafından Kanun Hükmünde Kararname’ nin ilgili bentlerine uygun olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmesidir.

Sanayiye Uygulanabilirlik

Patentlenebilirlik kriteridir. Buluşun tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında kullanılabilir olması şartıdır.

Savunma Yazısı

Başvurulara ilan aşamasında gelebilecek olan itirazlara karşı başvuru sahibinin karşı görüş olarak hazırladığı evraklardır.

Serbest İşçi Buluşu

İşçinin yaptığı buluş hizmet buluşu niteliğindeyse, buluş üzerindeki haklar işverene ait olur. Buluş hizmet buluşu değilse, serbest işçi buluşu sayılır ve buluş üzerindeki haklar işçiye ait olur.

Sınaî Mülkiyet Hakları

Patentler ve faydalı modeller, Markalar, Endüstriyel tasarımlar, Coğrafi işaretler ve Entegre devrelerin topoğrafyaları´ndan oluşmaktadır.

Bir ülkede “Sınaî Mülkiyet Hakları”nın etkin biçimde korunması, sağlıklı ve sağlam bir sanayinin ve kararlı ekonominin temel koşullarından biridir.

Sınaî Mülkiyet

Genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Sistem Tercihi

Patent verilebilirlik şartları açısından gerekli incelemenin neticesini belirten araştırma raporunun, başvuru sahibine tebliğinden itibaren üç aylık süre içerisinde, başvuru sahibinin sistem tercihini Türk Patent Enstitüsü´ne bildirmesi gerekmektedir. Söz konusu süre içinde bu bildirimin yapılmaması halinde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir.

Sistem Tercihi Yayını

Başvuru sahibi sistem tercihini yaptıktan sonra başvurusu 3. Kişilerin bilgisine sunulmak üzere 6 ay boyunca ilanda kalır.

Sözleşmeye Dayalı Lisans

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

Sahip Bilgileri Değişikliği

Marka başvuru sahibinin; adres, unvan, nevi vb. bilgi değişikliklerinin düzeltilerek sicil kaydına işlenmesidir.

Sınıflandırma

Markaların araştırma ve tescil sürecinde kolaylık ve uyum sağlamak amacıyla, uluslar arası düzeyde tek ve aynı şekilde sınıflara ayrılmasıdır.

Slogan

Slogan, bir kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isimdir.

Şekli Eksiklik

Başvuru esnasında gönderilen tarifname düzeninde herhangi bir noksan veyahut hata var ise uzman tarafından şekli eksiklik evrakı ile başvuru sahibine bildirimi yapılır.

Suret Talebi

Başvuru sahibinin, gerekli durumda tescil belgesinin nüshasını enstitüden talep etmesidir.

TPE

Türk Patent Enstitüsü’ nün kısaltmasıdır.

Taklit Marka

Bir ürün isminin, orijinal marka haline benzetilerek ününden yararlanmaya çalışmak.

Tarifname

Tarifname metni, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlemeden eksiksiz olarak açıklanır.

Tanınmış Marka

Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışımdır.

Tecavüzün Belirlenmesi Yöntemi

Patentten doğan hakkın tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için; istemlerin anlam ve kapsamının yorumlanması ve yorumlanan istemlerin suçlanan ürünle karşılaştırılması olmak üzere iki aşamadan oluşan yöntem

Tekel Hakkı

Buluş sahibinin ürününü kamuyla paylaşılması karşılığında belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, üçüncü kişileri buluş konusu ürünü üretmekten, kullanmaktan, satmaktan ve ithal etmekten men etme hakkıdır.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Telif Hakları

Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.

Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir.

Tescil Belgesi

Sanayiye uygulanabilen, tekniğin bilinen durumunu aşmış ve yenilik vasfı bulunan buluşlara verilen bir belgedir. Bu belge ile hak sahibi belirli süreyle ürünü/usulü üretme, satma, ihraç etme gibi hakları elinde bulundurabilmektedir.

Tescil Kararı

Başvurunun tescil edilmeye hak kazandığını bildiren resmi yazıdır.

Tescilli Marka

Şirketlerin isimlerini, ürünlerini ve hizmetlerini diğer şirketlerden farklı kılmak ve korumak için kullandığı bir semboldür.

Teşvik

Yurtiçi ve yurtdışında buluşların yaygınlaştırılmak, kişileri araştırma, icat ve buluş konularında teşvik etmek ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunmak için çeşitli kurumlarca sağlanan desteklerdir.

Triadic Patentler

Aynı buluş için, aynı başvuru sahibi veya buluş sahibi tarafından, Avrupa Patent Ofisi (EPO), Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Japon Patent Ofisine (JPO) yapılmış üçlü patent olarak anılan başvurulardır.

TRIPS

Dünya Ticaret Örgütü nezdinde imzalanan ve patentlerle ilgili olarak üye ülkelerin patent verilebilirlik için minimum şartlarını belirleyen ticaretle ilgili fikri mülkiyet hakları antlaşmasıdır.

Türk Patent Enstitüsü

Sınaî Mülkiyet Hakları konularında yurtiçinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapan, kanunlarla koruma altına alınmış sınaî mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yürüten tüzel kişiliğe sahip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli kamu kuruluşudur.

Tüzel Kişi

Tüzel kişi ise gerçekte kişilik sahibi olmayan ancak varsayımsal olarak kişilik sahibi olduğu kabul edilen kişi veya mal topluluklarıdır.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Numarası

Türk Patent Enstitüsü tarafından marka başvurularına verilen resmi numaradır.

Ticaret Markası

Bir işletmenin imalatını ve / veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Topluluk Markası (CTM – Community Trademark)

Tek bir marka başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye olan 15 ülkede marka tescili yapılabilmesine hak sağlayan bir sistemdir.

Türk Koruması

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hükümranlığı ile ilgili işaretler, devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalar; devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalar; ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait işaret ve adlandırmalar; Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışır durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalar; kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretler (siyasi parti amblemleri gibi) bu kapsamda korunmaktadır.

Tebliğ Tarihi

Başvuru ile ilgili bildirinin başvuru sahibi veya vekiline bildirildiği tarih.

Ulusal Başvuru

Yurtiçi başvurular için kullanılan terimdir.

Ulusal Safha

PCT Safhalarındandır. Burada başvuru sahibi uluslar arası safhada hazırlanmış olan araştırma (1.kısım) veya inceleme (2.kısım) raporu ile patent koruması istediği ülkelere giriş yapar.

Uluslararası Safha

PCT’nin ilk safhasıdır. Bu safhada şekli inceleme, araştırma ve istenirse inceleme ulusları ofis tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır.

Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPER)

Uluslararası patent başvurularında başvurunun patenlenebiliriliğine yönelik olarak bağlayıcılığı olmayan uzman görüş raporudur.

Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)

Birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen, buluş sahipleri Türkiye’nin 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında 136 ülkenin tamamında veya seçecekleri ülkelerde patentleri koruma altına alabilirler. Böylece patent başvurularının dosyalama işlemlerini kolaylaşarak ve yenilik araştırmalarının (istenirse de ön inceleme raporunun) tek merkezden yapılarak tescil kararının ilgili ülke tarafından verilmesini sağlamaktadır.

Uluslararası Patent Sınıflandırması

IPC (International Patent Classification), Uluslararası Patent Sınıflandırması olarak anılmaktadır. Patent araştırmalarında, buluşun konusu alanında yapılan başvuruların daha basit tespit edilmesini sağlayan sınıflandırmadır. Hiyerarşik yapısı; bölümler > sınıflar > alt sınıflar > gruplar (ana grup ve alt grup) seklindedir.

Unvan Değişikliği

Türk Patent Enstitüsüne kayıtlı sicilde görünen başvuru sahibinde değişiklik yapılmasıdır.

UPOV

Yeni bitki çeşitlerini koruma uluslararası birliği (merkezi İsviçre, Cenevre’de olan, uluslararası yeni bitki türlerinin korunması anlaşması uyarınca kurulan hükümetler arası bir birliktir)

USPTO

US Patent and Trademark Office – ABD Patent Ofisi

Usul Patenti

Usul patentleri, üretim usulü ve sonuç usulü şeklinde iki gruba ayrılır. Birincisinde usul uygulanarak patentli veya patentsiz bir ürün elde edilir. Sonuç usulünde ise, bilim alanında çoğu kez de fizik ve kimyada kullanılacak, etkiler doğuran bir sonuç elde edilir.

Uluslararası Marka Birliği (INTA)

Birlik, 1878 yılında, 17 tüccar ve üreticinin “marka sahiplerinin haklarını koruyan ve destekleyen” bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu görmesi üzerine kurulmuştur. Bu yıl 127. Yıllık Toplantısı gerçekleştirilen Uluslararası Marka Birliği 190´ dan fazla ülke, 5000 civarında marka sahibi ve profesyonel üyesi olan, kar odaklı olmayan, rekabet ve etkili ulusal ve uluslararası ticaretin birer elementi olarak markaların ve ilgili fikri hakların desteklenmesi ve ilerlemesine atanmış bir üyeliktir.

Unvan Değişikliği

Marka başvuru sahibinin ticari ismini değiştirmesidir.

Uzman Görüşü – Uzman Kararı

Türk Patent Enstitüsü’ nde marka müracaatları veya gelen itirazlarla ilgili kararı veren yetkililerdir.

Uygunsuzluk Kararı

Başvuruların kanun hükmüne uygun olmaması durumudur.

Üçüncü İnceleme

Yurtiçi patent başvurularında son inceleme safhasıdır.

Ü R-GE (Ürün Geliştirme)

Mevcut ürünü iyileştirme ve yeni ürünler geliştirme

Veraset İlanı

Veraset ilamı kişinin ölen akrabasına (miras bırakana) mirasçı olup olmadığını, olmuş ise ne kadar hissesi olduğunu belirleyen mahkeme kararıdır. Patent sicil kaydına işlenebilecek belgeler arasındadır.

Veraset Yoluyla İntikal

Başvuru sahibinin vefatının ardından mirasçının hakları devralması

Vekâletname

Bir kişinin kendi adına işlem yapılabilmesi için, gerçek ya da tüzel kişiyi yetkilendirdiğini gösteren belgedir.

Vekil

Bir kişinin kendi adına işlem yapılabilmesi için yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişidir.

Vekil Azletme

Verilen vekâletin / vekilliğin geri alınması.

Viyana Anlaşması

1973 yılında markaların Figüratif elemanlarının sınıflandırılmasına İlişkin yapılmış bir anlaşmadır.

Yayım erteleme

Başvuruda yer alan tasarımlara ait görsel anlatımların talep edilen yayın erteleme süresi içerisinde kamu incelemesine kapalı tutularak, söz konusu süre bitiminde Bültende yayınlanmasıdır. Yayın erteleme talebi kesinlikle başvuru aşamasında yapılmalıdır. Başvuru sonrası yapılacak yayın erteleme talepleri dikkate alınmaz.

Yayın

Yapılan başvurunun kamuya duyurulması ve gelebilecek itirazlar için bültende kısa bir özet ile verilme işlemidir.

Yayına İtiraz

Başvurusu yapılmış ve 3.kişilerin görüşüne sunulmak için yenilik iddiası ile ilana çıkmış olan ürünün patentlenebilirlik kriterlerini geçersiz kılma amacıyla yapılan görüş bildirimleridir.

Yazılım Patenti

Herhangi bir yazılımı kapsayan patentlere yazılım patenti denir.

Yenileme

Tescil kararı bekleyen ya da tescil edilmiş başvuruların devamlılığını sağlama amacıyla yapılan ve TPE sicil kaydına işleyen resmi işlemdir.

Yenilik Kriteri

Daha önce kamuya duyurulmamış ve tekniğin bilinen durumundan farklı olarak yenilik niteliği taşıyan patent kriteridir.

YİDK

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun

Yıllık Harç

Bir patentin korunması için gerekli olan ve yönetmelikte belirtilen yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer.

Yoksun Kalınan Kazanç

Başvuru sahibinin haklarına yapılan tecavüz nedeniyle yoksun kaldığı kazançtır.

YİDK

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’ nun kısaltması.

YİDK Kararı

YİDK, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’ nun kısaltmasıdır. Bu karar ise Enstitü Başkanı veya Başkan Yardımcısının başkanlığında en az iki üyenin daha katılımıyla, asgari 3 kişiden oluşan kurullarla verilen son karardır.

Zaman Aşımı

Hukukta belirli koşullar altında geçmekle, belli bir sürenin geçmesini takiben bir hakkın ortadan kalkması veya kazanılması durumunu anlatır.

Zorunlu Lisans Talebi

Patentin kullanımına henüz başlanılmaması, patentin kullanımındaki gecikmenin haklı bir sebebe dayanmaması veya haklı bir sebebe dayanmaksızın kullanılmaya aralıksız olarak üç yıldan fazla ara verildiği gerekçesiyle ilgili herkes zorunlu lisans verilmesini yetkili mahkemeden isteyebilir.

Zorunlu Lisans Kararı

Mahkeme, patent sahibi tarafından yapılan itirazı zorunlu lisans talep edene tebliğ eder ve bir ay içinde, talebin reddi veya zorunlu lisansın verilmesine karar verir. Bu süre uzatılamaz. Patent sahibi, zorunlu lisans talebine itiraz etmemişse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar verir.

Wipo

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı.

Wipo Koruması

WIPO aracılığıyla TPE’ye gönderilmiş olan, garanti ve kontrol işlevi gören işaretler veya resmi kurum ve organizasyonlara ait işaretler bu kapsamdadır. Örneğin OECD, IMF, WTO ibareleri bu kapsamda korunmaktadır.